Bang van psychische problemen

Bang van psychische problemen [221]
Printvriendelijke versie

Je bent directeur van een belangrijke overheidsinstelling. Een manager vertelt je vertrouwelijk dat een werknemer schizofreen is. Hij is 2 maanden afwezig geweest en is sinds 3 maanden opnieuw aan het werk. Hij denkt eraan hem te ontslaan, omdat hij denkt dat zijn ziekte in de toekomst problemen kan scheppen, ook al kreeg hij onlangs nog een positieve evaluatie.

Bang van psychische problemen

juridisch antwoord

Avis juridique: 

Als de manager hem ontslaat, maakt hij zich schuldig aan directe discriminatie in de zin van de Antidiscriminatiewetgeving, want hij maakt een onderscheid van behandeling (op basis van handicap), dat niet kan worden gerechtvaardigd. Het ontslag kan alleen gerechtvaardigd worden door aan te tonen dat het absoluut van wezenlijk belang is dat deze eigenschappen ontbreken om de functie te kunnen uitoefenen én dat deze beperkingen niet kunnen worden gecompenseerd middels een redelijke aanpassing.

Het criterium handicap kan hier worden gehanteerd, omdat het begrip dat in de Antidiscriminatiewet wordt gebruikt veel ruimer is dan het begrip dat doorgaans wordt gebruikt. De Belgische Antidiscriminatiewet bevat geen definitie van handicap, maar men mag aannemen dat de Belgische wetgever heeft geopteerd voor een ruime invulling van het begrip waardoor ook alle fysieke, zintuiglijke, intellectuele of psychische problemen, die een gelijkwaardige participatie van de persoon verhinderen, onder de toepassingsdomeinen van de wet vallen.


De redelijke aanpassing

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap heeft de reikwijdte van dit concept beschreven in Richtlijn 2000/78/EC die tot onze Antidiscriminatiewet heeft geleid. In een arrest stelt het Hof dat het begrip "handicap" moet worden verstaan als "iedere beperking die het gevolg is van, meer bepaald, fysieke, mentale of psychische problemen en die participatie van de betrokkene aan het beroepsleven hindert." Het Hof voegt daaraan toe: "Opdat een beperking zou vallen onder het begrip "handicap" moet het waarschijnlijk zijn dat deze blijvend is."

 

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Geestesziekten zijn nog weinig gekend in de bedrijfswereld. Als verantwoordelijke van je instelling kan je een beroep doen op een gespecialiseerde vereniging om sensibilisering te organiseren voor de managers.

Bezoek deze website: www.similes.org .  Je kunt de organisatie CRIT contacteren voor meer informatie. Hun site is in het Frans, maar de medewerkster is tweetalig : http://www.equipe.be/-CRIT-.html                            
                                                                                                       
Zoals voor de andere werknemers moet je je als manager toespitsen op de vaardigheden van de medewerkers/-sters en hun taken objectief beoordelen op basis van de vastgelegde functie.

Je moet aandacht schenken aan de eventuele behoeften van de werknemer/-neemster en zijn/haar integratie in het team.

De kosten van dergelijke aanpassingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ten laste worden genomen door een van de gewestelijke fondsen. Voor technisch advies, voor beroepsoriëntering of compensatiemaatregelen kan je contact opnemen met het gewestelijk fonds van het gewest waar de werknemer/-neemster woont.

Voor het Vlaams en het Brussels Gewest: http://www.vdab.be/arbeidshandicap
Voor het Waals Gewest: https://www.aviq.be 
Voor het Brussels Gewest (Franstalig): http://www.Phare.irisnet.be
Voor de Duitstalige Gemeenschap: http://www.dpb.be

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.