Verboden gedragingen

Verboden gedragingen

Printvriendelijke versie

 

Directe discriminatie

Er is sprake van directe discriminatie wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie op basis van één van de beschermde criteria én wanneer er geen rechtvaardiging bestaat voor dit onderscheid. Op de werkvloer mogen directeurs en HR-managers in specifieke situaties een direct onderscheid tussen werknemers maken, als dit gerechtvaardigd is.

Hoe weet ik of het om directe of indirecte discriminatie gaat? Je stelt de vraag waarom iemand anders behandeld is. Als het antwoord één van de 19 criteria is, dan gaat het over directe discriminatie. Als er een indirect verband is, zoals bij blindengeleidehonden, dan gaat het over indirecte discriminatie.

Indirecte discriminatie Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale maatregel personen, gekenmerkt door een bepaald beschermd criterium, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen én wanneer er geen rechtvaardiging bestaat voor dit onderscheid. Op de werkvloer mogen directeurs en HR-managers een indirect onderscheid tussen werknemers maken, als dit gerechtvaardigd is.
Weigeren van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap

Het weigeren van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap, geldt als discriminerend gedrag. De wettelijke definitie luidt als volgt: 'Passende maatregelen, die in een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen.'

Het ontbreken van een redelijke aanpassing is een vorm van indirecte discriminatie.

Intimidatie, pesterijen

Ongewenst gedrag, dat met één van de beschermde criteria verband houdt, en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Bij intimidatie en pesterijen op basis van de beschermde criteria, is er sprake van discriminatie.

In principe volstaat een enkele gedraging (bv.: pesterijen tussen leerlingen op school), behalve op de werkvloer. Hier is de Welzijnswet van toepassing.

Volgens de wet worden pesterijen op het werk gekenmerkt door: 'Elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de onderneming of instelling, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren, en eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.' Er zijn dus meerdere gedragingen nodig voor er sprake is van discriminerende pesterijen op het werk, behalve voor seksuele intimidatie.

Opdracht tot discrimineren Elke handelwijze die erin bestaat wie ook opdracht te geven om een persoon, een groep, een gemeenschap of één van hun leden te discrimineren op grond van één van de beschermde criteria. Wanneer de opdracht van een hiërarchische meerdere afkomstig is, wordt die zwaarder bestraft.
Haatmisdrijven

Uitleg op deze pagina

'Haatmisdrijven' of 'haatdelicten' ('hatecrimes') zijn strafbare feiten (slagen en verwondingen, geweld, geen bijstand verlenen aan een persoon in nood, verkrachting, moord, vernieling van roerende of onroerende goederen, laster, grafschennis enz.) die onder andere zijn ingegeven door de vijandigheid, haat, misprijzen ten opzichte van het slachtoffer omwille van zijn herkomst, zijn geloof, zijn seksuele geaardheid, zijn handicap of een ander door de wet beschermd criterium. Deze 'verwerpelijke reden' is een verzwarende omstandigheid en geeft aanleiding tot een zwaardere straf.

Aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld Het gaat om uitlatingen, die oproepen tot haat, geweld of discriminatie en waarmee de auteur de intentie heeft om verder te gaan dan ‘louter’ te beschimpen. Er is pas sprake van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie wanneer het gaat om publieke uitspraken (bijvoorbeeld verspreid via affiches of pamfletten in aanwezigheid van getuigen, via Facebook of via e-mail enz.).
Opzettelijke discriminatie

Opzettelijk discrimineren is op federaal niveau strafbaar voor alle criteria uit de Gender- en Antiracismewet. Het gaat over opzettelijk direct of indirect discrimineren, opzettelijk opdracht geven tot discriminatie en opzettelijk weigeren van redelijke aanpassingen.

Discriminatie door een ambtenaar

Wanneer een ambtenaar discrimineert, kan de rechter beslissen tot strafverzwaring. De ambtenaar oefent een machtspositie uit ten opzichte van de burger, waardoor een discriminatie grotere gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld: weigeren om iemand in te schrijven in de gemeente.

Discriminatie gaat over direct of indirect discrimineren, opdracht geven tot discriminatie, opzettelijk weigeren van redelijke aanpassingen en pesterijen op basis van een beschermd criterium.

 

eDiv