Definitie handicap

Definitie handicap

Printvriendelijke versie

Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (door België geratificeerd in 2009) geeft de volgende definitie van personen met een handicap:  personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.

De Belgische Antidiscriminatiewetgeving geeft geen definitie van een 'handicap', maar we kunnen bevestigen dat de wetgever voor een ruime invulling van het begrip 'handicap' heeft gekozen. Vanuit wettelijk perspectief komen er heel wat personen in aanmerking voor redelijke aanpassingen. Het gaat onder meer om:

  • personen met psychische problemen;
  • personen met leerstoornissen;
  • personen met een verstandelijke beperking;
  • personen met een fysieke of sensorische beperking (slechtzienden, rolstoelgebruikers, slechthorenden);
  • personen die lijden aan een chronische of degeneratieve ziekte (gewrichtsaandoeningen, diabetes, epilepsie, multiple sclerose, syndroom van Sudeck, allerhande vormen van reuma enz.).

De wet vereist niet dat er een bepaald procentuele invaliditeit is of dat de handicap officieel erkend is.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft toelichting gegeven bij de precieze inhoud van het begrip zoals bedoeld in richtlijn 2000/78/EG die de basis van onze Antidiscriminatiewetgeving vormt. In zijn arrest Chacon Navas uit 2006 oordeelde het Hof dat het begrip 'handicap' als volgt moet worden opgevat: 'Een beperking die het gevolg is van lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen die de deelneming van de betrokkene aan het beroepsleven langdurig belemmeren.' Het Hof voegt er nog aan toe: 'Een beperking kan dus slechts als een 'handicap' worden opgevat indien het waarschijnlijk is dat zij van lange duur is.' 
In het arrest Jette Ring van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werd bevestigd dat Richtlijn 2000/78/EG voor zo ver mogelijk in overeenstemming met het hierboven geciteerde VN Verdrag uitgelegd moet worden. 

Het begrip 'gezondheidstoestand' verwijst daarentegen naar een situatie van korte of middellange duur, waarbij we binnen een redelijke termijn genezing mogen verwachten. Hij of zij kan dan ook geen aanspraak maken op redelijke aanpassingen.

Voorbeeld: een persoon breekt een been en is drie maanden arbeidsongeschikt. Men spreekt dan over de 'gezondheidstoestand'. Wanneer deze persoon echter blijvende gevolgen aan een auto-ongeval overhoudt, is er sprake van een handicap.
Lees meer in de brochure van het Kenniscentrum WWZ.

eDiv