Arrest Feryn

Arrest Feryn

Printvriendelijke versie

Op 28 augustus 2009 sprak het Arbeidshof van Brussel zich uit in de zaak die Unia tegen de firma Feryn had aangespannen. Het Hof was van mening dat er wel degelijk sprake was van discriminatie ten aanzien van een bepaalde categorie van werknemers.

Ter herinnering: de firma Feryn, die garagepoorten installeert, weigerde om allochtone werknemers in dienst te nemen omdat haar klanten enkel Belgische werknemers wensten.

De zaak, die in 2005 werd ingeleid, werd naar het Europees Hof van Justitie doorverwezen. Het Brusselse Arbeidshof had immers enkele prejudiciële vragen over de interpretatie van de Europese richtlijn 2000/43/EG houdende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.

Op 10 juli 2008 verklaarde het Europees Hof van Justitie in zijn arrest dat een werkgever die openlijk verklaart dat hij geen allochtone werknemers in dienst wil nemen, zich schuldig maakt aan discriminatie. Dit was meteen een belangrijk precedent in de Europese rechtspraak.

Het Arbeidshof van Brussel sloot zich bij deze redenering aan en gaf het bevel om de discriminatie te stoppen en om zijn beslissing in verschillende kranten te publiceren. Het Hof benadrukte, zoals reeds gesteld door de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank op 26 juni 2007, dat de wensen van het cliënteel geen rol mogen spelen bij het aanwervingsbeleid van de werkgever en dus niet in aanmerking komen als rechtvaardiging voor een verschil in behandeling.

Het Arbeidshof erkende ook dat Unia een belangrijke rol vervult bij het beschermen van een categorie van potentiële werknemers tegen discriminatie.

Deze uitspraken zijn integraal terug te vinden op de website van Unia.

eDiv