Discriminatie door een ambtenaar?

Discriminatie door een ambtenaar? [133]
Printvriendelijke versie

Je bent HR-verantwoordelijke in een gemeentelijke administratie. In de dienst Burgerlijke Stand is er een ambtenaar die zich op zijn religieuze overtuiging beroept om te weigeren een huwelijksaangifte op te maken voor een koppel van hetzelfde geslacht. Hoe ga je reageren?

Discriminatie door een ambtenaar?

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De ambtenaar maakt een direct onderscheid op grond van de seksuele geaardheid, zonder dat er enige rechtvaardiging mogelijk is. Dit is een discriminerende handeling en dergelijk gedrag vanwege een ambtenaar tijdens de uitoefening van zijn ambt kan strafrechtelijk worden vervolgd. De Antidiscriminatiewet voorziet immers in een gevangenisstraf van 2 maanden tot 2 jaar voor discriminatie gepleegd door een drager van het openbaar gezag tijdens de uitoefening van zijn functies. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft al meerdere keren de kans gehad om zich te buigen over dit soort van situaties.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-116097 (in het Frans en het Engels)
Telkens zijn er disciplinaire acties gevolgd tegen werknemers die, om religieuze redenen, hadden geweigerd om taken uit te voeren, die betrekking hadden op homoseksuele koppels. Het Hof heeft geoordeeld dat een werkgever/-geefster mag eisen dat zijn/haar personeel zich van zijn taken kwijt zonder discriminatie te plegen ten overstaan van zijn/haar klanten. In dit opzicht is het Hof van oordeel dat het recht om niet te worden gediscrimineerd op grond van zijn/haar religieuze overtuiging niet door een werknemer/-neemster kan worden ingeroepen om te rechtvaardigen dat hij/zij zelf klanten discrimineert op grond van hun seksuele geaardheid.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Als manager moet je erop toezien dat je medewerkers de voorziene taken correct uitvoeren en dat zij zich niet schuldig maken aan discriminerend gedrag. Het is in dit type van situaties dan ook aangewezen om je medewerker/-werkster tot de orde te roepen en om, indien nodig, disciplinaire maatregelen te nemen overeenkomstig het van toepassing zijnde arbeidsreglement.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.