Katholieke school

Katholieke school [64]
Printvriendelijke versie

Je bent directeur van een katholieke school. Er zijn twee functies vacant: een voor schoonmaakster en een voor leraar lichamelijke opvoeding. Een moslim stelt zich kandidaat voor de functie van leraar lichamelijke opvoeding. Je werft hem niet aan omdat hij moslim is. Een vrouw die een hoofddoek draagt stelt zich kandidaat voor de eerste functie. Je neemt haar evenmin aan. De twee personen dienen klacht in. Waren je beslissingen correct in het licht van de Antidiscriminatiewet?

Katholieke school

juridisch antwoord

Avis juridique: 


Een katholieke school kan in principe beschouwd worden als een “identiteitsgebonden onderneming”.

Het geloof of levensbeschouwing vormt in deze context een zogenaamde “wezenlijke en bepalende beroepsvereiste”. Deze bepaling houdt ook in dat identiteitsgebonden werkgevers van personen die voor hen werkzaam zijn een houding van goede trouw en loyaliteit aan deze grondslag mogen verlangen. De toepassing van dit principe kan echter geen direct onderscheid op grond van een ander beschermd criterium rechtvaardigen, tenzij hiervoor een (andere) wettelijke rechtvaardiging zou bestaan.

Identiteitsgebonden ondernemingen

Verder moet ook rekening worden gehouden met de fundamentele rechten van de werknemers, zoals de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, het recht op eerbiediging van de privacy, enz. Het komt erop aan om een afweging te maken tussen de grondrechten van de werkgever (in dit geval het grondrecht om een levensbeschouwelijke opvatting of maatschappijvisie te verspreiden) en de grondrechten van de werknemers. 

Op grond van de Antidiscriminatiewet kan de werkgever een houding van goede trouw en loyaliteit aan de katholieke grondslag van de school verlangen. Hoever deze de plicht tot loyaliteit en goede trouw reikt is niet duidelijk en dient steeds in concreto beoordeeld te worden, rekening houdend met o.m. de aard van de functie en de mate waarin men de onderneming vertegenwoordigt. Alles hangt af van de concrete context waarbinnen de feitelijke werkzaamheden van de werknemer worden vervuld. Er moet telkens in de praktijk worden nagegaan welke juist de beroepsvereisten zijn, eigen aan de functie, en de reikwijdte van de vereiste van loyaliteit ten aanzien van de ethiek van de instelling. Het loyaliteitsprincipe is van toepassing op de onderwijsfuncties, maar niet op functies waarbij er geen contact is met de leerlingen of die geen pedagogische activiteiten inhouden.

Deze loyaliteitseis mag er echter niet toe leiden dat de school een kandidaat-leraar weigert die een ander geloof aanhangt dan dat van de school, voor zover deze kandidaat/kandidate zich houdt aan de ethiek van de school.

De aanwerving weigeren van een leraar lichamelijke opvoeding omdat hij moslim is, is bijgevolg discriminerend omdat er niets is dat hem verhindert om zich loyaal op te stellen ten overstaan van het pedagogische en ethische project van de school.

Voor de functie van schoonmaakster kan de school geen loyaliteitseis opleggen. De weigering om haar aan te werven, komt bijgevolg neer op directe discriminatie op grond van de religieuze overtuiging. Zelfs indien de school een huishoudelijk reglement heeft goedgekeurd dat het dragen van enige uiterlijk teken van de overtuiging door leerkrachten en andere personeelsleden verbiedt, doet niets af aan de toepassing van deze principes.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Het is belangrijk om binnen de instelling het debat aan te gaan over de reikwijdte en draagwijdte van het pedagogisch project van de school. Dit debat moet het volledige lerarenkorps, ongeacht hun overtuiging, in staat stellen om te begrijpen tot waar hun loyaliteitsplicht reikt ten overstaan van de ethiek die door de onderwijsinrichting wordt verdedigd.
Alle kandidaten moeten op het ogenblik van de kandidatuurstelling in kennis worden gesteld van dit pedagogisch project zodat zij zich met kennis van zaken kandidaat kunnen stellen.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.