Non-discriminatieclausule

Non-discriminatieclausule

Voorbeeldtekst:
Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, zoals bij wanbetaling, heeft het uitzendbureau het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.
 
Meer specifiek, indien de gebruiker ten opzichte van de tewerkgestelde uitzendkrachten handelingen stelt, die een discriminatie uitmaken op grond van bijvoorbeeld 

  • geslacht,
  • nationale of etnische afstamming,
  • huidskleur,
  • handicap of gezondheidstoestand,
  • leeftijd,
  • geloof of levensbeschouwing,
  • seksuele oriëntatie (zoals onder meer omschreven door de antiracismewet van 30 juli 1981, de algemene discriminatiewet van 10 mei 2007, de genderwet van 10 mei 2007 en de regionale antidiscriminatieregelgeving)

OF indien de gebruiker aan het uitzendbureau vraagt om kandidaten of uitzendkrachten op discriminerende wijze te behandelen, heeft het uitzendbureau het recht om de lopende overeenkomsten te beëindigen. Het uitzendbureau verstuurt een aangetekend en gemotiveerd schrijven, waarna het contract met onmiddellijke ingang als ontbonden beschouwd wordt. Het uitzendbureau trekt dan zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug, zonder dat het uitzendbureau tot enige schadevergoeding verplicht is. 
 
Indien de gebruiker blijkt vast te houden aan zijn discriminerende eisen of meedeelt zich te wenden naar een ander uitzendbureau indien er geen gevolg wordt aan gegeven, kan het uitzendbureau de persoonsgegevens van de verantwoordelijke gebruiker overmaken aan:

  • een openbaar gelijkebehandelingsorgaan of vakbond (met het oog op verdere juridische opvolging en het verlenen van bijstand aan benadeelden) en/of
  • de bevoegde inspectiediensten (met het oog op de vaststelling van de discriminatie).

eDiv