Collega's bang van seropositieve medewerker

Bij het team van bewakers dat je leidt, krijgt een medewerker te horen dat hij seropositief is. Hij heeft het nieuws toevertrouwd aan een collega, die het bericht verspreid heeft. Sindsdien willen de collega's niet meer samenwerken met de betrokken persoon. Ze zeggen je dat ze bang zijn voor hun eigen gezondheid. Welke maatregelen ga je als manager treffen?

juridisch antwoord

Het gedrag van de medewerkers kan voortkomen uit een gebrek aan kennis over de ziekte en uit angst. Als je niet tussenkomt, kan de weigering van de medewerkers om met de betrokken collega te werken, uitmonden in pesterijen. Omdat het motief van de gezondheidstoestand beschermd wordt door de Antidiscriminatiewet, kan dit gedrag beschouwd worden als discriminatoire pesterijen. Pesterijen zijn ongewenste gedragingen, al dan niet verbonden aan één van de beschermde criteria, die als doel hebben om de waardigheid van de betrokken persoon aan te tasten en een intimiderende, vijandige, vernederende of beledigende sfeer te creëren. In dit geval dient de werknemer de procedures uit de Welzijnswet te volgen.

Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen

advies aan de manager

Als werkgever/-geefster ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je werknemers. Het is zeker nuttig om een gesprek te voeren met de medewerker die slachtoffer is van pesterijen en intimidatie, om de situatie vanuit zijn/haar standpunt te bekijken, hem/haar jouw steun te geven en aan het team duidelijk te maken dat hun gedrag niet aanvaardbaar is. Als dat niet voldoende is, kan de gepeste medewerker/-werkster een procedure starten, hetzij formeel, hetzij informeel via de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur (intern of extern). Uiteindelijk is het aan de werkgever/-geefster om indien nodig de gepaste maatregelen te nemen.

Je kunt acties ondernemen om je medewerkers te informeren en te sensibiliseren over hiv/aids om de heersende veronderstellingen over deze thema's in vraag te stellen. Je kunt ook beroep doen op een gespecialiseerde organisatie om een informatiesessie te organiseren.

Voor meer informatie:
http://www.sensoa.be/
http://www.aidsengelijkekansen.3sv.be/aidsengelijkekansen/preventie.htm