Positieve acties

Om in de praktijk volledige gelijkheid te garanderen, biedt de antidiscriminatiewetgeving de mogelijkheid maatregelen te nemen om nadelen te voorkomen of te compenseren waarmee bepaalde groepen van werknemers worden geconfronteerd.

Deze maatregelen – ook wel positieve acties genoemd – zijn rechtstreeks ingegeven door Europese richtlijnen betreffende de gelijke behandeling. In specifieke domeinen geven ze de doelgroepen een tijdelijke voorkeursbehandeling om hen dezelfde kansen te bieden.

Voorbeelden:

  • De maatregel om de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid te verlagen voor jonge schoolverlaters met of zonder diploma. Deze maatregel uit het 'Rosetta'-plan is specifiek bedoeld om jongeren aan het werk te krijgen, die zes maanden nadat ze de school hebben verlaten, nog steeds geen werk hebben en geen uitkering krijgen. De maatregel is bedoeld om bepaalde problemen, waarmee ze geconfronteerd worden, te compenseren;
  • De maatregel om de sociale bijdragen te verlagen voor werkgevers die 'oudere' werknemers in dienst nemen;
  • Een opleiding organiseren voor een specifieke doelgroep, zodat die op meer gelijke wijze aan de selectieprocedure kan deelnemen;
  • Het organiseren van wervingscampagnes, die zich specifiek tot holebi’s richten in instellingen die soms negatief tegen holebi’s aankijken (zoals de politie).

Een positieve actiemaatregel is maar mogelijk wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • er moet sprake zijn van een duidelijke ongelijkheid, bijvoorbeeld op basis van statistieken van bedrijfssectoren;
  • het wegwerken van die ongelijkheid moet een doelstelling zijn die de overheid nastreeft;
  • de positieve actiemaatregel moet tijdelijk zijn en moet worden ingetrokken wanneer de nagestreefde doelstelling is gerealiseerd;
  • de positieve actiemaatregel mag de rechten van anderen niet nodeloos inperken.

Naast de overheidsmaatregelen kunnen ondernemingen of organisaties ook zelf positieve actiemaatregelen uitwerken. Unia pleit ervoor om de de situaties waarin en de voorwaarden waarbij positieve acties mogelijk zijn via reglementering te verduidelijken. 

Positieve acties mogen namelijk niet leiden tot positieve discriminatie. Positieve discriminatie betekent dat een kandidaat voor een bepaalde functie niet aan dezelfde professionele vereisten moet voldoen als de andere kandidaten. Bij positieve actie is dit niet het geval: enkel bij gelijkheid van competenties, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat van de doelgroep.

eDiv