Tijdens de middagpauze

Tijdens de middagpauze [175]
Printvriendelijke versie

Je bent manager van een Vlaams team in een grote onderneming. Je beheert een gemengd team met verschillende nationaliteiten en moedertalen. Tijdens de dienst zijn spanningen ontstaan en bij een evaluatie met het team blijkt dat problemen soms ontstaan omdat er verschillende talen worden gesproken. Je besluit erop aan te dringen om tijdens de werkuren zoveel mogelijk Nederlands te praten en liefst ook tijdens de middagpauze. Werknemers die een andere taal spreken kunnen een sanctie krijgen.

Tijdens de middagpauze

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De verplichting die aan de werknemers wordt opgelegd om op elk moment een bepaalde taal te gebruiken (Nederlands in dit geval) leidt tot enerzijds een directe discriminatie op basis van het criterium taal en tot een indirecte discriminatie op basis van het criterium nationale of etnische afstamming.

Het streefdoel om de spanningen tussen de werknemers te verminderen kan als gewettigd worden beschouwd, maar een absoluut verbod dat gepaard gaat met sancties lijkt niet aangewezen en buiten verhouding. In principe, en vooral tijdens de pauzes, zijn de werknemers vrij om hun eigen taal te gebruiken (art. 30 van de Grondwet).

Decreten en ordonnanties voorzien evenwel in het gebruik van een enkele taal op het werk (het Nederlands in het Vlaamse Gewest) in de verticale relaties: de uitwisselingen tussen een manager, een ploegbaas en zijn team.
In de horizontale relaties tussen de werknemers kan de werkgever/-geefster de verplichting opleggen om een enkele taal te gebruiken, zodat ze elkaar wederzijds begrijpen bij de uitvoering van de taken, uit veiligheidsoverwegingen, wegens dienstverlening aan de klanten enz.
De werkgever/-geefster moet maatregelen treffen om conflicten te vermijden, maar een absoluut verbod om een andere taal te spreken dan het Nederlands lijkt overdreven en zelfs ongepast om spanningen tussen collega's weg te nemen.
Wet voor welzijn op het werk en tegen pesterijen
Let op: Unia is niet bevoegd voor dit criterium, maar kan bevoegd zijn op basis van het criterium herkomst.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

Hier enkele tips voor de integratie van de mensen, die de taal op het werk leren:
- vermijd het gebruik van dialecten;
- vermijd spreekwoorden en uitdrukkingen, want de culturele referenties zijn niet altijd dezelfde;
- spreek niet te snel en herhaal desnoods in eenvoudige bewoordingen;
- gebruik pictogrammen en beeldwoordenboeken;
- voor meetings: bereid documenten voor met essentiële begrippen, gebruik een heldere taal, neem beslissingen in groep, zodat iedereen de na te leven regels beter begrijpt.
De gewestelijke instanties bieden opleidingscheques aan om vreemde talen aan te leren (talencheques); de VDAB biedt opleidingscheques aan.
Het Huis van het Nederlands biedt begeleiding aan om een taalbeleid uit te werken: http://www.klaretaalrendeert.be/op_het_werk/De stad Gent bracht de brochure Radicaal voor taal uit.
Tot slot moet de manager alert zijn wanneer zich taalconflicten voordoen. Soms zijn het symptomen van andere conflicten (afgunst, pesterijen en intimidatie, racisme, wederzijdse vooroordelen tussen binnenlandse en buitenlandse werknemers, enz.). De manager moet optreden en deze werknemers bevragen om inzicht te krijgen in de interacties binnen de teams. Hij is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn werknemers.
Welzijn en taalleren hangen bovendien nauw samen. In stresserende situaties zoals evaluatiegesprekken vermindert het taalvermogen doordat je terugvalt op het overlevingsbrein. 
Diensthoofden klagen vaak dat anderstaligen tijdens het evaluatiegesprek “ineens geen Nederlands meer kunnen”. Dit kun je gedeeltelijk vermijden door een informelere sfeer te creëren.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.