Varkensvlees op het menu

Varkensvlees op het menu [191]
Printvriendelijke versie

In een gemeentelijk kinderdagverblijf weigert een kinderverzorgster systematisch de kinderen, waarvoor zij moet zorgen, eten te geven wanneer er varkensvlees op het menu staat. Zij vraagt dan haar collega's om haar te vervangen. Verscheidene collega's ergeren zich eraan en vragen je om te reageren. Welke instructies zal je geven als directrice van het kinderdagverblijf?

Varkensvlees op het menu

juridisch antwoord

Avis juridique: 

De vraag is of er een wettelijke verplichting bestaat om op dit verzoek in te gaan. De reglementering tegen discriminatie legt redelijke inrichtingen op voor gehandicapte personen, maar er bestaat geen gelijkaardige verplichting voor religieuze overtuigingen.

Het principe van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst leidt evenwel tot de idee van verscheidenheid en pluralisme en beschermt zowel het intieme geloof van een persoon als externe geloofsuitingen in woorden of daden.

Het niet onderzoeken van een verzoek tot "redelijke aanpassing" met betrekking tot geloofsovertuigingen kan dus leiden tot discriminatie van de werknemer/-neemster. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen deze vrijheid van de werknemers/-neemsters en de belangen van de werkgever/-geefster voor wie de inrichtingskosten redelijk moeten blijven (impact op de organisatie en de aard van de functies, de risico's op bekeringsijver enz.). Er bestaat geen kant-en-klare oplossing, maar ongeacht de context van de onderneming moet voorrang worden gegeven aan het overlegmodel en moet collectief worden onderhandeld met het oog op oplossingen waarin iedereen zich kan vinden.
Redelijke schikkingen / overlegde aanpassingen
Onderhandeling over religieuze praktijken


Als een loontrekkende kinderverzorgster in een instelling weigert om kinderen varkensvlees te geven, dat vooraf door een derde werd klaargemaakt (de kok van het kinderdagverblijf), moet worden nagegaan of het opdienen van dit type van gerecht tot haar essentiële taken behoort en of een billijke takenruil met haar collega's tot de mogelijkheden behoort. Als dat niet het geval is, kan uiteraard niet worden toegestaan dat een werkneemster haar persoonlijke overtuigingen laat primeren op de noodzaak om de kinderen te voeden.
Als het om een kinderoppas gaat, die zelf kookt, kan ze zelf de menu's kiezen, op voorwaarde dat het voedingsevenwicht van de kinderen wordt behouden en dat rekening wordt gehouden met specifieke diëten.

Voor de kinderverzorgster in een instelling ligt de situatie anders. Als ze zou weigeren om het geplande gerecht (met varkensvlees die dag) te geven, dan staat dit gelijk aan het ontzeggen van voeding aan het kind, indien niets anders wordt voorgesteld. In dit soort van situaties is het belangrijk het contractuele kader aan de kinderverzorgster te verduidelijken om haar erop te wijzen dat zij haar functies moet uitoefenen ongeacht haar persoonlijke overtuigingen.

advies aan de manager

Conseil du manager: 

In dit soort van situaties blijkt uit de praktijk dat in een aantal diensten een minnelijke schikking wordt gevonden waarbij collega's aanvaarden om occasioneel hun taken onderling uit te wisselen. Dit type van regeling moet formeel worden vastgelegd om te vermijden dat er spanningen tussen personen ontstaan. Het is dus belangrijk dat de manager een denkproces op gang kan brengen waarvan het resultaat eventueel kan worden geïnstitutionaliseerd door regels of principes op te nemen in het arbeidsreglement.
Als je met dit soort van verzoek te maken krijgt, raden wij je aan om, zelfs als de werknemers/-neemsters geen akkoord kunnen bereiken, zelf de onderhandelingen tussen de werknemers/-neemsters op gang te brengen. Vaak is de manier waarop de oplossing wordt bereikt, even belangrijk als de oplossing zelf. Als de kwestie niet wordt besproken, loop je het risico op nadelige machtsverhoudingen, frustraties en spanningen die kunnen escaleren. Het is dus wenselijk elk verzoek aan te horen om het principe van de individuele vrijheid te respecteren.

Login of registreer om te kunnen reageren

Voeg je eigen goede praktijken toe De beheerder plaatst het bericht online indien het de gebruiksregels van het forum niet schendt.