Ga naar hoofdinhoud

Subjectieve persoonsbeschrijvingen

Je bent werkgever/-geefster en je krijgt het selectiedossier van één van je managers. Deze heeft in de marge van de conclusies van zijn gesprekken enkele persoonlijke opmerkingen geschreven: "deze kandidate is een verleidster", "deze kandidaat ruikt onfris". Kan dit?


Juridisch antwoord

In principe zijn dit geen criteria die door de antidiscriminatiewetgeving beschermd worden. Maar ook met niet-beschermde persoonskenmerken moet je als manager zorgvuldig en professioneel omgaan. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de privacywetgeving, die de verwerking van bepaalde gevoelige persoonsgegevens verbiedt (b.v. etnische afstamming, geloof, syndicale of politieke overtuiging, …) en de kandidaat recht op inzage en wijziging verleent van de over hem/haar geregistreerde gegevens.

Naast het principiële verbod op de verwerking van gevoelige persoonsgegevens van de kandidaat/kandidate, doet de registratie van beschermde persoonskenmerken vermoeden dat hiermee rekening gehouden werd bij selectie. Ten gevolge van de registratie verschuift de bewijslast en moet het bureau kunnen bewijzen dat de selectie niet gebeurde op basis van de geregistreerde persoonskenmerken of moet deze keuze afdoende gerechtvaardigd worden.

Advies aan de manager

De opmerkingen van de manager zijn niet onschuldig in een selectiedossier van een kandidaat/kandidate. Dergelijk gedrag moet worden besproken tussen de manager en de werkgever/-geefster.

Het rekruteerder moet vooral rekening houden met 

  • de vereisten van de functie en 
  • moet objectief verslag uitbrengen van de elementen die door de kandidaat/kandidate werden aangebracht en, eventueel, 
  • de wensen of regelingen die door de kandidaat/kandidate werden vermeld.

Het is bijgevolg essentieel dat de vacante functie goed wordt omschreven (de functies, de competenties, de taken, enz.). In de onderneming kan een opleiding worden overwogen om duidelijk te maken welke regels gelden en hoe over de selectiegesprekken moet worden gerapporteerd (transparante, juiste en relevante informatie in het licht van het nagestreefde doel).

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be