Ga naar hoofdinhoud

Vluchtelinge solliciteert

Je bent gevraagd om in een selectiejury voor een functie te zetelen omdat je een vergelijkbare functie uitoefent. Je diensthoofd brieft je voor de aanvang van de gesprekken. Hij vraagt je om erover te waken dat de nieuwe persoon in de dienst zal passen. "Niet iemand die uit de toon valt. Geen buitenbeentje". Je interpreteert dat als "geen buitenlander, geen andere huidskleur ...", want alle huidige medewerkers zijn autochtone blanke Belgen. Je weigert dan ook een erkende vluchtelinge met zwarte huidskleur.


Juridisch antwoord

De vraag van je diensthoofd zet aan tot discriminatie. Dat is een verboden gedrag volgens de Antiracismewet.

Als je ingaat op de vraag van je diensthoofd, discrimineer je op jouw beurt en ben je mee aansprakelijk. Concentreer je op de competenties en de kwaliteiten van de kandidaten. Een werkgever mag enkel een onderscheid maken als hij/zij dat kan verantwoorden door een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste.

In dit geval neem je best contact op met de personeelsdienst, zodat die haar verantwoordelijkheid kan opnemen voor het correcte verloop van de selectie. De preventiedienst kan hier ook een rol in spelen.

Wat de status van vluchteling betreft: erkende vluchtelingen hebben geen werkvergunning nodig. De procedure is dezelfde als voor een Belg.
Vluchtelingen die nog niet erkend zijn, mogen werken als ze een kaart C hebben. De werkgever controleert minstens halfjaarlijks of de kaart nog geldig is. De kaart zal ingetrokken worden door Vreemdelingenzaken als de vluchteling(e) niet erkend wordt. De vluchteling(e) mag dan niet meer werken.Advies aan de manager

Als een jurylid dit soort situaties met jou komt bespreken, moet je hem/haar aanraden om daar niet op in te gaan. Je spreekt het betrokken diensthoofd aan en herinnert hem aan de bedrijfsregels. Het is belangrijk om de grenzen duidelijk te stellen en te houden. eDiv biedt ook informatie over disciplinaire maatregelen.

Wat de vluchteling betreft, is het vooral van belang om te weten of hij/zij erkend is of niet. Vanuit administratief oogpunt verloopt de aanwerving van een erkend vluchteling zoals die van een Belg en mag je dus geen onderscheid maken.

Als je twijfelt over de vereisten inzake vergunningen, kan je je informeren bij: 

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be