Ga naar hoofdinhoud

Misverstand op een werf

Je bent de verantwoordelijke van een bouwonderneming. Je krijgt de kandidatuur binnen van een jonge slechthorende die een door de VDAB georganiseerde bouwopleiding heeft gevolgd. Je wijst zijn kandidatuur af omwille van veiligheidsredenen: wanneer er zich problemen voordoen, denk je dat de kandidaat de veiligheidsinstructies niet zal begrijpen.


Juridisch antwoord

Een dergelijke weigering is een directe discriminatie op grond van de handicap en kan neerkomen op het weigeren van een redelijke aanpassing

De weigering om een kandidaat/kandidate op grond van de handicap aan te werven, kan immers alleen worden gerechtvaardigd op basis van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste

In dit geval is het echter waarschijnlijk dat de functie kan worden uitgeoefend, mits er redelijke aanpassingen worden gedaan. Een aanpassing, die in dit geval gedaan kan worden, is het gebruik van licht- of trilsignalen om de betrokken werknemer erop te wijzen dat er gevaar is. Dit schema kan je helpen bij het zoeken naar redelijke aanpassingen

Advies aan de manager

Er bestaan aanpassingen waardoor slechthorenden op een bouwplaats kunnen werken. Daarvoor moet de arbeidsgeneesheer zijn/haar goedkeuring geven. Er zijn overtuigende ervaringen van slechthorenden die op bouwplaatsen werden ingezet.

Op het vlak van redelijke aanpassingen: de werknemer/-neemster kan middels een licht- of trilsignaal op het gevaar worden gewezen, soms is het mogelijk om hem/haar een krachtiger hoorapparaat te geven dan hetgeen hij/zij heeft, enz.

Voor technisch advies, voor professionele begeleiding en voor alle compensatiemaatregelen, neem je best contact op met het regionale fonds van het gewest waar de werknemer/-neemster woont:


De komst van een slechthorende medewerker/-werkster kan ook bij de andere medewerkers vragen doen rijzen, die dan moeten worden ingelicht, gesensibiliseerd en begeleid.


© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be