Ga naar hoofdinhoud

Lichte intellectuele handicap

Je wil een koerier aanwerven. Steven, een persoon met een lichte intellectuele handicap, is geslaagd voor de basistests. Je aarzelt om Steven in dienst te nemen wegens zijn handicap en de mogelijke reacties van klanten.


Juridisch antwoord

Als je Steven weigert, dan maak je een direct onderscheid op basis van een handicap. Dit is discriminerend als je het niet kunt rechtvaardigen. 

Je kunt het alleen rechtvaardigen door aan te tonen dat Steven de functie absoluut onmogelijk kan uitvoeren. Het is dus van wezenlijk belang dat deze eigenschappen ontbreken om de functie te kunnen uitoefenen én dat deze beperkingen niet kunnen worden gecompenseerd middels een redelijke aanpassing

De Belgische Antidiscriminatiewet bevat geen definitie van handicap, maar men mag aannemen dat de Belgische wetgever heeft geopteerd voor een ruime invulling van het begrip, waardoor ook alle fysieke, zintuiglijke, intellectuele of psychische problemen die een gelijkwaardige participatie van de persoon verhinderen onder de toepassingsdomeinen van de wet vallen.


Advies aan de manager

  • Geestesstoornissen zijn nog weinig gekend in de bedrijfswereld. Als verantwoordelijke van je instelling kan je een beroep doen op een gespecialiseerde vereniging om sensibilisering te organiseren. Bezoek deze website voor details over inclusie in Vlaanderen
  • Als manager ga je best na of de kandidaat/kandidate een eventuele aanpassing nodig heeft om zijn/haar functie doeltreffend te kunnen vervullen. Gebruik hiervoor dit schema.
  • In het selectiegesprek kan de manager het met de kandidaat hebben over zijn/haar integratie in het team en vragen of hij/zij bereid zou zijn om de collega's hierover in te lichten.
  • Bespreek met de kandidaat/kandidate hoe je hem/haar het best kunt onthalen. Als de kandidaat/kandidate erom vraagt, kan de manager hem/haar doorverwijzen naar een begeleidende dienst, die op de werkplek zou kunnen helpen.

  • De kosten van dergelijke aanpassingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ten laste worden genomen door de gewestelijke fondsen van het gewest waar de werknemer/-neemster woont. Voor technisch advies, voor beroepsoriëntering of compensatiemaatregelen kan je contact opnemen met de gewestelijke fondsen van het gewest waar de werknemer/-neemster woont:
Voor het Vlaams en het Brussels Gewest: http://www.vdab.be/arbeidshandicap
Voor het Waals Gewest: https://www.aviq.be 
Voor het Brussels Gewest (Franstalig): http://www.Phare.irisnet.be
Voor de Duitstalige Gemeenschap: https://selbstbestimmt.be

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be