Ga naar hoofdinhoud

Diversiteitsbeleid


Elke onderneming - hoe groot of klein ook - heeft een duidelijke visie én een doordacht beleid nodig om de toenemende diversiteit binnen de onderneming succesvol en op inclusieve wijze te managen. Zoek je een houvast om dit in goede banen te leiden? Met deze vier "A-team-tips", wandel je op eigen ritme door eDiv's gids naar meer inclusie.

Analiseer en ga gestructureerd te werk.
Anticipeer: leg een stevig fundament
Ambieer een inclusief personeelsbeleid.
Accentueer als leidinggevende je centrale rol      Op zoek naar praktische werkinstrumenten? We verzamelden ze voor je op eDiv in de databank “Handige tools.
      Nood aan begeleiding? Ontdek hier de mogelijkheden om begeleiding en/of training te krijgen.

Gerelateerde artikelen

_eDiv-quickscan: zelfanalyse non-discriminatie en gelijke kansen⚠ Opgelet: deze pagina verdwijnt binnenkort uit de Bibliotheek. ⚠

👉🏽 Je vindt de Quickscan vanaf nu terug via deze fiche in de database 'Handige tools' meer zien

Non-discriminatieclausule


Een non-discriminatieclausule kan ingezet worden in verschillende contexten: het kan dienen voor de relaties op de werkvloer binnen de onderneming in de vorm van een clausule in het arbeidsreglement of als garantie in de samenwerkingen tussen de onderneming en derden (bv. bij uitbestedingen, contractuele samenwerkingsvormen,...). 

Stel jezelf zeker de volgende vragen:

 • Bevat je arbeidsreglement een non-discriminatieclausule?
 • Heeft deze clausule oog voor redelijke aanpassingen in geval van een arbeidshandicap? Wederzijds respect in omgangsvormen? Gebruik van mails en sociale media in arbeidsgerelateerde context,...?
 • Is de clausule gelinkt aan disciplinaire sanctiemogelijkheden uit het arbeidsreglement?
 • Bevatten je algemene contractvoorwaarden met andere organisaties een non-discriminatieclausule, eventueel met ontbindend beding om lopende overeenkomsten te beëindigen? 

🚩 Een non-discriminatieclausule moet ook, indien nodig, geactiveerd kunnen worden. Daarvoor is een laagdrempelige klachtenprocedure onontbeerlijk. Ontdek hier meer over in de Gids naar meer inclusie - Focus op welzijn en preventie

tools Tools:

Voorbeeldtekst toegepast op de sector van uitzendarbeid:

Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, zoals bij wanbetaling, heeft het uitzendbureau het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.

Meer specifiek, indien de gebruiker ten opzichte van de tewerkgestelde uitzendkrachten handelingen stelt, die een discriminatie uitmaken op grond van bijvoorbeeld 

 • geslacht,
 • nationale of etnische afstamming,
 • huidskleur,
 • handicap of gezondheidstoestand,
 • leeftijd,
 • geloof of levensbeschouwing,
 • seksuele oriëntatie (zoals onder meer omschreven door de antiracismewet van 30 juli 1981, de algemene discriminatiewet van 10 mei 2007, de genderwet van 10 mei 2007 en de regionale antidiscriminatieregelgeving)

OF indien de gebruiker aan het uitzendbureau vraagt om kandidaten of uitzendkrachten op discriminerende wijze te behandelen, heeft het uitzendbureau het recht om de lopende overeenkomsten te beëindigen. Het uitzendbureau verstuurt een aangetekend en gemotiveerd schrijven, waarna het contract met onmiddellijke ingang als ontbonden beschouwd wordt. Het uitzendbureau trekt dan zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug, zonder dat het uitzendbureau tot enige schadevergoeding verplicht is. 
 
Indien de gebruiker blijkt vast te houden aan zijn discriminerende eisen of meedeelt zich te wenden naar een ander uitzendbureau indien er geen gevolg wordt aan gegeven, kan het uitzendbureau de persoonsgegevens van de verantwoordelijke gebruiker overmaken aan:

 • een openbaar gelijkebehandelingsorgaan of vakbond (met het oog op verdere juridische opvolging en het verlenen van bijstand aan benadeelden) en/of
 • de bevoegde inspectiediensten (met het oog op de vaststelling van de discriminatie).


Andere voorbeeld: 
Vlaamse Overheid - non-discriminatieclausule voor overheidsopdrachten

 

meer zien

Preventiebeleid non-discriminatie


In België zijn werkgevers verplicht om te waken over het welzijn van de werknemers. Een preventiebeleid maakt deel uit van het welzijnsbeleid van je onderneming. In eDiv's "Gids naar meer inclusie - Focus op welzijn en preventie", vind je informatie terug over:


Externe tools en informatiebronnen:

meer zien

Meest gelezen artikelen

© Unia • Interfederaal Gelijkekansencentrum • www.ediv.be